MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam.  Wilt u online een afspraak maken? Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl/zuidoost en vul het contactformulier in.

Ga naar de nieuwe website van MaDi Diemen www.madidiemen.nl.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

MaDiZo werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat staat vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook MaDizo werkt met de Meldcode en heeft daarvoor twee aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in huis. Onze hulpverleners werken volgens een document waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Als een medewerker van MaDiZo een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling, wordt dat bij de aandachtsfunctionaris gemeld. De medewerker volgt de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

1. De medewerker brengt eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.

2. De medewerker overlegt met de aandachtsfunctionaris. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

3. De medewerker voert een gesprek met de cliënt of met de ouders.

4. De medewerker weegt de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel in overleg met Veilig Thuis.

5. We beslissen gezamenlijk met alle betrokkenen: hulp organiseren of melden. 

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op:

meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode. 

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen