MaDi Amsterdam Zuidoost is nu Buurtteam Amsterdam. Ga naar de website www.buurtteamamsterdam.nl
MaDi Diemen blijft en lanceert binnenkort een nieuwe website.

Privacybeleid MaDi

 

Privacyverklaring MaDi

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen (MaDi) ondersteunt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen bij het oplossen van problemen in hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. U kunt erop rekenen dat MaDi de nodige maatregelen treft om uw privacy te waarborgen en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij deze gegevens gebruiken, wie dit mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, met wie wij uw gegevens, indien nodig, delen en welke invloed u zelf kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u (op geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Mocht u na het lezen van deze verklaring meer informatie willen, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

  1. Wat?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. U kunt hierbij denken aan de volgende gegevens: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en financiële en medische gegevens.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met ons worden gedeeld, als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, met ons belt of een van onze locaties bezoekt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

  1. Van wie?

Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen met wie we contact hebben. Dit zijn onder meer onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers, contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers.

  1. Waarvoor?

MaDi mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;

 • De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van MaDi;

 • Uw toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • U te kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag;

 • Het onderhouden van contact met u en/of derden voor het uitvoeren van onze dienstverlening;

 • Om uw vraag te beantwoorden;

 • Uitvoering geven aan de schuldhulpverleningsovereenkomst;

 • Geanonimiseerde rapportages in het kader van de verantwoording richting onze opdrachtgevers.

MaDi verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de genoemde doeleinden te kunnen bereiken en worden alleen voor die doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.

 

 1. Veiligheid

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zoals:

 • Onze websites hebben een SSL certificaat;

 • Beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen;

 • Toegang tot gegevens is afgeschermd; onze computersystemen zijn allen beveiligd met een verplichte inlog voor medewerkers;

 • De ICT infrastructuur is beveiligd met up-to-date software;

 • Delen van gegevens enkel via een beveiligde verbinding;

 • Medewerkers zijn geïnstrueerd over het waarborgen van een ieders privacy;

 • Geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers, vrijwilligers, stagiaires of derden die werkzaamheden verrichten in opdracht van MaDi.

 • Toegang tot (cliënt)systemen worden beperkt tot de medewerkers voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 1. Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of vermoeden we dat dit het geval is, dan melden wij dit, indien nodig volgens ons datalekprotocol, bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 1. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

 1. Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

MaDi kan verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verlenen wij hieraan onze medewerking.

 1. Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij persoonsgegevens van uw verwerken, heeft u volgens de geldende wetgeving bepaalde rechten. Hieronder lichten wij uw rechten toe:

  1. Recht op duidelijke informatie

Vóór wij uw gegevens verwerken, verstrekken wij informatie aan u betreffende onze organisatie, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven als u al op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of als een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

  1. Recht op inzage

Bent u onze cliënt en wilt u zien welke gegevens van u bij ons bekend zijn? U heeft recht op inzage en kunt ten allen tijden uw gegevens op locatie inzien met een medewerker, of via onderstaande contactgegevens een verzoek indienen voor ontvangst van een uitdraai van uw dossier. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u wilt inzien of wenst te ontvangen.

  1. Recht op wijziging

U heeft het recht om gegevens te laten wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ten allen tijden een medewerker van MaDi vragen uw gegevens aan te laten passen. Ook heeft u het recht de gegevens te laten wijzigen als de gegevens niet (meer) van belang zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als u gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele wijziging, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

  1. Recht op verwijdering

Ook heeft u het recht om gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat wij wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

 

  1. Recht op beperking

Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan kan sprake zijn, als u de juistheid van uw gegevens betwist, van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of dat uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.

  1. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens als die gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering dan van onze overeenkomst met u of het nakomen van een wettelijke verplichting, of anders dan waarvoor u toestemming heeft verleend.

Voor het indienen van uw bezwaar kunt u gebruik maken van de contactgegevens die u onderaan deze privacyverklaring vindt.

  1. Recht op overdracht

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, hebt u in bepaalde gevallen het recht op overdracht van die gegevens. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, als u ons daarom vraagt.

 1. Uw rechten uitoefenen

Als u gebruik wilt maken van de rechten die hierboven zijn uitgelegd, kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Ongebruikelijke verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen wij afwijzen. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als u ons meer dan gemiddeld en/of noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

 1. Bezoek aan onze websites

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

 1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen, gevestigd aan Karspeldreef 1009, 1104 SE te Amsterdam. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 1. Toezicht

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

 

 1. Over deze privacyverklaring

MaDi kan deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 15 juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.madizo.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
Karspeldreef 1009
1104 SE Amsterdam

privacy@madizo.nl
020-3141618

Wat is uw vraag?

Wat is uw vraag?

Geld en werk

Jongeren en geld

Vroeg Eropaf

Mantelzorg

Ruzie en geweld

Relatie en huwelijk

Gezondheid en ouder worden

Wonen